Noen av årsmeldingene

2008

ÅRSBERETNING FOR ÅRET 2008.

1

INNLEDNING

Stiftelsen Falch gamle handelssted har sin drift fra egen eiendom på gården Tjong Øvre,

Gnr 60, bnr 17 i Rødøy kommune.  Skjøte tinglyst 8. august 1988.

Stiftelsens formål er restaurering og vedlikehold av de bygninger som står på nevnte eiendom – og ta vare på mottatte gjenstander i et museumssammenheng.

Det er utarbeidet vedtekter for stiftelsen som gir mer detaljert informasjon om virksomheten som er ment å drives ved stedet.

Styret bekrefter at forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet.  Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning for bedømmelsen av stiftelsen Falch gamle handelssted.

Stiftelsen Falch gamle handelssted forurenser ikke ytre miljø.

Styret

Falch gamle handelssted er en stiftelse med styret som øverste organ.  Vedtak i styret kan derfor ikke overprøves av annen instans, med mindre disse strider mot lover og regler som gjelder i samfunnet.

Medlemmet av styret var ved årets begynnelse: Johan Svartis, Arvid Aag, Solfrid Lorentzen og Grete Hammer.   I Rødøy historielags årsmøte 20.11.08 gitt Grete Hammer ut og Torsten Simonsen kom inn som nytt medlem.  Olav Hoff er som ordfører fast medlem av styret.  Særutskrift av Rødøy historielags protokoll for valg av nye styremedlemmer legges ved regnskapet.

Ansatte

Det er ingen ansatte ved stiftelsen Falch gamle handelssted.

Aktivitet er forutsatt drevet ut fra styrets initiativ, ved egen innsats og dugnad fra Rødøy historielags medlemmer og andre interesserte.

2

ØKONOMI

Regnskapet for året 2008 ble gjort opp med et overskudd på kr 80.623.08.

Det er første år med overskudd i stiftelsens historie.

Det skyldes tilskudd fra Rødøy kommune på kr 115.000 i året.

All gjeld fra regnskapet 2007 er borte.

 

3  

MØTEVIRKSOMHET

Det har året 2008 vært innkalt til to styremøter – 24. Juni og 21. November 2008.

I første møte 24. Juni møtte samla styre og Kolbjørn Lorentzen fra kommunen  

Det ble opplyst at regnskap og årsmelding for 2007 ikke forelå enda.  Styreleder skulle ta kontakt med alle i styret senere for å få alle underskrifter i anledning regnskapet.

Det ble diskutert hva som gjenstod av praktisk tilrettelegging i form av vann, toalettforhold og strøm.  Ifølge styreleder gjenstod en mindre del av dette arbeid.

Det ble også diskutert noe om fremtiden.

Hvordan drifte anlegget og hva skal innholdet være?

Hva er ønskelig og hva er mulig å få til?

Styremedlem Torsten viste til at innholdet var viktigere enn å åpne anlegget.

Ut fra diskusjonen ble det enstemmig vedtatt at Torsten og Kolbjørn skulle få oppdraget med å opprette en gruppe som skulle utarbeide et innhold og en aktivitet mot en åpning sist i august.

I andre møte 21. November møtte samla styre og i tillegg Kolbjørn Lorentzen fra kommunen og Marit Hagtvedt fra historielaget.

Styreleder la frem budsjettforslag for året 2009.

Det ble diskutert finansieringen av de installasjoner som skulle gjøres i den nære fremtid.

Det ble også diskutert hvordan anlegget kunne rustes opp for å kunne åpnes til sommeren.

Av mulig finansieringsmuligheter ble vurdert søknad til: Småsamfunn prosjekt, økt tilskudd fra stifterne Rødøy historielag og Rødøy kommune.

I september måned 2008 ble Falch gamle handelssted formelt åpnet – ved en enkelt markering og besøk av bygdas folk, et krav som var stilt som betingelse for det store tilskudd kommunen gav ekstra til stedet.

4.

BYGNINGSVERN

Restaurering og bygningsvern av anleggets tre bygninger er stiftelsens fremste formål.

Begge bryggene har vært i god stand, men er i ferd med å forfalle pga manglende takrenner. 

I anledning driften av stedet har det vært arbeidet med å bygge et sanitæranlegg som tilbygg til den minste brygga.   Det er nå godt som ferdig og er tatt i bruk. 

8186 Tjongsfjorden, den _________.

Johan Svartis/styreleder.

 


NB: Denne årsmelding er skrevet av tidligere styreleder Johan Martin Mathisen som dugnad. Tilsvarende er årsregnskapet databehandlet av ham.

2007

ÅRSMELDING FOR ÅRET 2007.

Det vises også til den mer omfattende årsmelding for året 2006 som ble skrevet 18.08.07.

1

INNLEDNING

Stiftelsen Falch gamle handelssted har sin drift fra egen eiendom på gården Tjong Øvre,

Gnr 60, bnr 17 i Rødøy kommune.  Skjøte tinglyst 8. august 1988.

Stiftelsens formål er restaurering og vedlikehold av de bygninger som står på nevnte eiendom – og ta vare på mottatte gjensander i et museum sammenheng.

Det er utarbeidet vedtekter for stiftelsen som gir mer detaljert informasjon om virksomheten som er ment å drives ved stedet.

Styret bekrefter at forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn av utarbeidelse av regnskapet.  Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning for bedømmelsen av stiftelsen Falch gamle handelssted.

Stiftelsen Falch gamle handelssted forurenser ikke ytre miljø.

Styret

Falch gamle handelssted er en stiftelse, med styret som øverste organ.  Vedtak i styret kan derfor ikke overprøves av annen instans, med mindre disse strider mot lover og regler som gjelder i samfunnet.

Ansatte

Det er ingen ansatte ved stiftelsen Falch gamle handelssted.

Aktivitet er forutsatt drevet ut fra styrets initiativ, ved egen innsats og dugnad fra Rødøy historielags medlemmer og andre interesserte.

2

ØKONOMI

Regnskapet for året 2007 ble gjort opp med et underskudd på kr 5.073.15.

Underskuddet er fordelt på leverandørgjeld med 2125 og øka kassakredit for det resterende.

Kassakreditten er øka fra 27.913 til 30.865.

Det er beregnet et tilskudd fra Rødøy kommune 2008 på kr 15.000 til driftsutgifter.  Det er også vurdert slik at Rødøy historielag må bistå med tilskott til noe sanering av kassakreditt.

Det er også forventa et større tilskudd fra Rødøy kommune i løpet av 2008 i anledninginvesteringer for å få ferdigstillet anlegget. 

Den økonomiske situasjon vil da ventelig bedre seg betraktelig i året 2008. 

3

MØTEVIRKSOMHET

Det ble året 2007 holdt 1 styre møte – 16. August 2007.

I det ble det tatt opp foregårende års regnskap, den økonomiske situasjon og også diskutert fremdrift i arbeidet.

4.

BYGNINGSVERN

Restaurering og bygningsvern av anleggets 3 bygninger er stiftelsens fremste formål.

Begge bryggene er i god stand. 

Noe arbeid rundt trappoppgang i storbrygga er det eneste som står igjen. 

Øvrig gjenstående arbeid er butikkbygningen utvendig med behov for takrenner.

Også arbeid i forbindelse med loddpipe, og en lekkasje i forbindelse med vindu i front.

I anledning driften av stedet arbeides det fortsatt med å bygge et sanitæranlegg som tilbygg til den minste brygga.   Det er så godt som ferdig, og det blir også stilt økonomiske midler til rådighet i 2008 for å gjøre det helt ferdig til bruk.

8186 Tjongsfjorden, den _________.

Johan Svartis/styreleder


NB. Denne årsmelding er skrevet av tidligere styreleder Johan Martin Mathisen, som en "dugnad" for stiftelsen.  Tilsvarende er hele regnskapet databehandlet som "dugnad".

2006

ÅRSMELDING FOR ÅRET 2006.

1

INNLEDNING

Stiftelsen Falch gamle handelssted har sin drift fra egen eiendom på gården Tjong Øvre,

Gnr 60, bnr 17 i Rødøy kommune.  Skjøte tinglyst 8. august 1988.

Stiftelsens formål er restaurering og vedlikehold av de bygninger som står på nevnte eiendom – og ta vare på mottatte gjensander i et museum sammenheng.

Det er utarbeidet vedtekter for stiftelsen som gir mer detaljert informasjon om virksomheten som er ment å drives ved stedet.

Styret bekrefter at forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn av utarbeidelse av regnskapet.  Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning for bedømmelsen av stiftelsen Falch gamle handelssted.

Stiftelsen Falch gamle handelssted forurenser ikke ytre miljø.

Finansiering av stiftelsen

Styret

Falch gamle handelssted er en stiftelse, med styret som øverste organ.  Vedtak i styret kan derfor ikke overprøves av annen instans, med mindre disse strider mot lover og regler som gjelder i samfunnet.

Ansatte

Det er ingen ansatte ved stiftelsen Falch gamle handelssted.

2

ØKONOMI  

Av tabellen nedenfor viser stiftelsens økonomiske situasjon siste 6 år.

Stiftelsen Falch gamle handelssted – skyld ved utgangen av åra 2000-2006

År

Inngang år:

Inntekter

Kostnad

Årsresultat

Utgang år:

2000

-16149,58

10000,00

13171,00

  -3171,00

-19320,58

2001

-19320,58

11100,00

11800,00

     -700,90

-20021,48

2002

-20021,48

 3000,00

11220,00

  -8220,50

-28241,98

2003

-28241,98

 6300,00

11532,50

  -5232,50

-33474,48

2004

-33474,48

11000,00

12476,50

  -1476,50

-34950,98

2005

-34950,98

45023,00

26961,29

   6338,71

 

2005

Nedbetaling av private lån

 11723.00

-16889,27

2005

Belastet kassakredit

Bankkonto

-21912,27

 5023,00

 

2006

-16889,27

41.491.00

92.419.62

-10. 924,62

-27. 813,89

 

Samla inntekter åra 1988-2006 og bruken av disse.

Rødøy historielag – kjøpesum

40.000

Rødøy historielag – tilskott åra 1988-2006

192500

Norsk kulturråd

100.000

Nordland fylkes fiskerlag

15.000

Fylkeskonservatoren i Nordland

153.000

Aetat Ørnes – gjennom en rekke arbeidsmarkedstiltak

1 056 108

Rødøy kommune – årlige beløp/sysselsettingstilskudd og Ung-Jobb

373.125

Hans A. Meyers fond

25.000

Tjongsfjord husflidlag – gave 2005 og 2006

3388

Tjongsfjord bygdekvinnelag - gave 2004

5000

Salgsinntekter ved åpne dager

2766

Gaver ellers gjennom åra

5840

Renteinntekter

3743

Dugnadsarbeide a kr100 time (3135 registrerte timer)*

315.520

Samla tilgjengelige midler – tilskudd og inntjente midler

2 280 602

Kassakreditkonto – forbrukt mer enn innkomst

27 914

Leverandørgjeld

5 000

Bankkonto

(100)

Samla beløp brukt på anlegget

2 313 416

Fradrag for rene driftsutgifter

(69 404)

SAMLA BELØP BRUKT TIL RESTAURERING OG UTBYGGING

2 244 012

Merknader:

* Det er registrert og regnskapsført dugnad bare til og med året 1999.

 

3

MØTEVIRKSOMHET

Konstituerende møte i stiftelsen – i det nyvalgte styre skjedde 31. mai 2005.

2 saker ble behandla.  Det gjaldt interne valg av ansvarsområder – leder, kasserer og sekretær.

  • Leder – Johan Svartis.
  • Kasserer – Arvid Aag
  • Sekretær – Solfrid Lorentzen.

Videre en vurdering av fremtidig arbeid med toalettforholdene.

Det er året 2006 holdt 1 styremøte, 30. august.

Det ble diskutert bruken av de midler som var stilt til rådighet fra ”Småsamfunn” og Rødøy historielag på til sammen 75.000.

 

4.

GJENSTANDSAMLINGEN (museumsdelen)

Tidligere styreleder – Johan Martin Mathisen, har uformelt fortsatt arbeidet med å samle inn gjenstander og registrere disse.  Samlingen øker fortløpende med gjenstander som gis av personer i nærmiljø. Det er også behov for ajourføring av tidligere mottatte gjenstander. 

Til arbeidet brukes – et ikke oppdatert dataprogram: Regimus.

 

5.

BYGNINGSVERN

Restaurering og bygningsvern av anleggets 3 bygninger er stiftelsens fremste formål.

Begge bryggene er i god stand. 

Noe arbeid rundt trappoppgang i storbrygga er det eneste som står igjen. 

Øvrig gjenstående arbeid er butikkbygningen utvendig med behov for takrenner.

Også arbeid i forbindelse med loddpipe.

 

 

6.

 

FORMIDLING, UTSTILLINGER OG AKTIVITET

 

Før anlegget kan tas mer i bruk må sanitæranlegg gjøres ferdig.

 

Det har vært et omfattende arbeid hvor alt har skjedd på dugnad.

 

Det har også medført en betydelig kostnad som har måttet finansieres over tid.

 

Det ble ikke ferdig som planlagt i 2006, men vil nå stå ferdig i løpet av våren.

 

Det står igjen restaureringsarbeid, et arbeid med å få ordna et minimumsgrunnlag av gjenstandsutstillinger og få aktivitet ved stedet.

 

8186 Tjongsfjorden, den 18.8.07

 

Johan Svartis/styreleder

 


OBS: Denne årsmelding er skrevet av tidligere styretleder Johan Martin Mathisen, som også har databehandlet regnskapet for dette år.

 

1996

Årsmelding

RØDØY KYSTMUSEUM – Falch gamle handelssted
ÅRSMELDING 1996.
Årsmeldingen 1996 bygger på den dagbok som styrleder fører over alt som skjer i restaureringsprosessen. (29 A-4 sider/1996).

Årsmelding 1996 ble skrevet primo februar 1997 og sendt til våre samarbeidede - Nordland fylke, Rødøy kommune, Rana museum og Rødøy historielag.

STYREMØTER:
Styremøte ble avhold 22.6.96. Det ble behandla 12 styre-saker.

NAVNENDRING:
Styret har vedtatt navnendring. Som det fremgår av våre brevark er det nå "Rødøy kystmuseum" som skal være vårt hovednavn. Med undertittel "Falch gamle handelssted".

REGNSKAP 1996:
Det foreligger regnskap pr.31.12.96. Det viser en gjeld på kr 15300.-. Inntekter i form av penger er kr 52.549.- som i hovedsak fordeler seg på historielaget, næringsfondet og Nordland fylke.

ARBEIDE VINTER/VÅR/SOMMER:
Arbeidet kom i gang fra nyåret med 1 mann, en som hadde arbeida der tidligere, men som måtte slutte etter en månes tid pga. sykdomsplager og overgang til lettere arbeide.
Det ble i brev av 1.1.96 til det kommunale sysselsettingsutvalg bedt om tildeling av 5 Kaja-mds verk. Først fra 10.4.kom vi i gang igjen med videre arbeid med 1 person i første omgang. 6.5.begynte 1 mann til.
Det ble arbeida ut juni måned.
Rødøy kommune har hatt arbeidsgiveransvar for "Kaja", og har etter vår mening ikke takla det godt nok - slik at "problemene" ble overført til arbeidsstedet - og som resultat en noe dårlig produktivitet. Det arbeidet som ble utført er vi imidlertid godt fornøyd med.

ARBEIDE HØST
Ved brev av 23.8.96 ble det søkt om tildeling av Kaja-plasser
(6 mnd verk) til høstarbeidet. Tilbakemelding fra kommunen var udelt positiv i brev av 4.9.96, men da var det så godt som klart at det ikke ble noe "å dele ut". Å da så!

Det ble dessverre av denne grunn ikke noe høstarbeid i 1996. Det ble tatt kontakt med arbeidskontoret om alternative ordninger, men det var umulig å oppnå noe vi var tjent med høsten 1996.

UNG JOBB:
Som første år siden ordninga starta - ble det ikke denne sommer engasjert arbeid gjennom kommunens "ung jobb" ordning. Dette av flere årsaker, bl.a. styreleders manglende motivasjon til å engasjere seg i forhold til kommunen.

KONTANTTILSKUDD/UTGIFTER:
RØDØY KOMMUNE:
Som andre året på rad, strøk Rødøys rådmann alt av tilskott til vårt prosjekt, mens 2 andre prosjekter på "øyene" ble tilgodesett. Året før klarte politikerne å rette opp dette klare misforhold ved en senere budsjettregulering. Det samme skjedde også i år, men beløpet forsvant igjen av årsaker som vel hadde noe med at de budsjettsposter pengene ble tatt av, etter opplysninger fra administrasjon, senere viste seg ikke å være reelle.

NORDLAND FYLKESKOMMUNE:
Ved vedtak under sak 62/96 (21/22.3.96) ble kr 20.000 tilstått oss til bygningsvern. Som vanlig var det dette som redda både restaureringsarbeide og vår motivasjon til å arbeide videre.

RØDØY HISTORIELAG:
Styreleder var sterkt med i arbeidet med utgivelsen av historielagets årbok nr 3. Forutsetningen var da at denne stiftelse skulle tilgodeses med noe av de pengene som kom inn fra salget. Kr 20.000 ble utbetalt oss i 1996.

INNSAMLING/REGISTRERING AV MUSEUMS TING:
Som nevnt i forrige årsmelding ble museet vårt tildelt kr 25.000 i stipend til PC og RegiMus-program til bruk i registreringa av gjenstander tilknytta museums samlinga.
Programmet ble tatt i bruk høsten 1995 og 400 gjenstander registrert.
Våren 1996 ble en Pentium 100 PC kjøpt. Ca. 1200 gjenstander fra varelageret i butikken ble tatt hjem til styreleder i til sammen 50 stk esker.
Før sommerferie var det registrert til sammen 1662 gjenstander.
Det ble også tatt hjem 20 kasser med gjenstander høsten 1996, men pga. manglende motivasjon er lite blitt gjort 2.halvår 1996.
Den dårlige økonomien begrenser også aktiviteten her. Vi har dugnadsressurser til vedlikehold av vår båt-samling på 11 mindre båter, men tør knapt bruke penger på å kjøpe tjære/maling.
Når det gjelder rustskadede gjenstander er vi så helding på få
utført noe restaureringsarbeide på "motorprosjektet" (kulturkontoret/historielaget). Bl.a. gjelder det 2 av våre ovner, samt rimelig kjøp av en nå nyrestaurert ovn fra 1920-tallet.

DUGNAD:
Det er i 1996 jobba til sammen 569 timer med dugnad. Fra vi starta opp arbeidet er det nå kommet opp i 2150 timer til sammen.

ÅPENT HUS:
7.9.96 inviterte vi for første gang til "åpent hus". Det ble annonsert ved skriv til alle husstander i Tjongsfjord/Værang-fjordområdet/Ågskardet.
Gratis kaffe i anledning at det var første gang vi innbød folk, mens brus og nystekte vafler ble solgt. Det ble jobba til sammen 100 timers dugnad i anledning "dagen", det meste før med rydding, vask og annen forberedelse. Strålende vær, god stemning og mye folk. Samla beregna til over 150, med stort og smått, de 4 timer stedet var åpent.
I det fine været kom de 114 år gamle "Valværbenkene" til sin rett som sittebenker på steinkaiet. God stemning og svært positiv tilbakemelding fra de som tok turen nedover.

MEDIAOMTALE:
Forannevnte "åpen hus dag" ble omtalt i Nordlands Framtid under tittel "Stolt kystkultur".

OPPLÆRING:
Primo juli ble det gjennomført et 3 dagers kurs i "Rehabilitering - bygningsvern" i regi av kulturkontoret og med Byggeteknisk Rådgivning som kursansvarlig. Kurset var øremerka den pliktmessige Kaja-opplæring. Det var befaring på vårt anlegg under kurset. Nestleder Jann Breivik deltok på kurset.

GENERELT.
Alt er så pass usikkert økonomisk og i forhold til arbeidsressurser at det er vanskelig å si så mye om tiden fremover. Vi må bare gjøre vårt beste i det få ting til. En god del arbeide med å gjøre stedet helt ferdig står enda til rest.
Det er trasig at vi så nært målet har problemer med å skaffe midler og innsats til det resterende. Ut fra dagens ståsted er det som har redda stedet - det sterke og langvarige engasjement som har vært i de åra ressurstilgangen var langt bedre.
Så lang har vi tilført stedet ressurser på til sammen knapt 1,9 mill, hvorav 1,5 mill er hentet til kommunen utenfra.
Det driftstilskudd som kommunen garanterte ved oppstart, har budsjettmessig falt ut flere år nå, men redda inn igjen på nær av året 1996. Det er bra at vi har noen politikere med identitet i miljøet - og som ser lenger enn nasen rekker. Det har redda både økonomien og motivasjon til å arbeide videre.
Når ressursene mye er "tørka inn", ligger det et krevende arbeide også foran oss.
Det planlegges 2 styremøter våren 1997 i anledning evaluering av situasjonen og det å se på de muligheter som enda kan være tilstede for bedre fremdrift.
Det er nå bare styreleder som er engasjert i organiseringa av museumsarbeid og gjenstandssamlinga. Dette er et tidskrevende arbeid som går ut over det øvrige ledelsesansvar. Det må utredes muligheter for å trekke inn flere her. Tilsvarende på de øvrige arbeidsområder.
8186 Tjongsfjorden, 10.2.97
Johan Martin Mathisen/styreleder

1994

Årsmelding

FGH 1994 Årsmeldingen R
Årsmeldingen som er skrevet av styrets formann - som da var Johan Martin Mathisen. Årsmeldingen forteller om det utførte arbeide ved stiftelsens anlegg ved Tjongssjøen i 1994.
Last ned fil
(Opprettes senere her).