Marine Harvest Norway AS

Hovedsiden

Oppdrettselskap, også lokalisert til Rødøy.

Et av Marine Harvest sine anlegg. Bilde - beskjert - tatt fra Vasdal i Tjongsfjorden.
© RLA (Vidar Breivik).

2018

Søknad til offentlig ettersyn - ny lokalitet Håvær i Rødøy kommune

Marine Harvest Norway AS har søkt om ny akvakulturlokalitet Håvær for matfisk av laks, ørret og regnbueørret i Rødøy kommune. Lokaliteten søkes klarert for en biomasse på 6420 tonn MTB. Søknaden legges ut til offentlig ettersyn på Rådhuset, og på kommunens nettside. 

2016

29. jun, 2016

Legger opp til utslakting i Rødøy

Marine Harvest sin lokalitet Storstompan, har gått fra mistanke til påvisning av ILA. For lokalitetene Kvalvika og Renga er det fremdeles bare mistanke om ILA.

Nyheter 28.06.2016 Av Elisabeth Nodland

Veterinærinstituttet gikk tidligere ut denne uken og meldte om at det ikke var flere påviste ILA-tifeller mellom 1.-23. juni. Men samtidig understreket det at det fremdeles er fire mistanker om ILA. Tre av disse lokalitetene ligger i Rødøy kommune, hvor det allerede er fem påvisninger.

Bekreftet ILA på ett av Marine Harvest sine lokaliteter
I dag kunne imidlertid Are Strøm ved Mattilsynet bekrefte overfor iLaks at Marien Harvest sin lokalitet Storstompan nå har fått bekreftet ILA. For den andre lokaliteten til Marine Harvest, Kvalvika, er det fremdeles ikke stadfestet noen diagnose. De varslet i fra om mistanke om ILA allerede i april. Flere prøver er tatt, men de har ikke klart å påvise klinisk utbrudd.

Marine Harvest har, i følge en tidligere artikkel på iLaks, lagt om slakteplanene for å kunne ta unna fisken på lokaliteten.

I tillegg er det mistanke om ILA hos Nova Sea sin lokalitet Renga, og de venter fortsatt på svar. Mattilsynet forventer svar på prøvene om kort tid.

– Vi har påvisning på PCR, men det er ikke verifisert med eksempelvis histologiske prøver, sier Odd Strøm til iLaks.

Fremdeles mistanke, men startet utslakting
– Nova Sea har startet utslaktingen siden de hadde slakteklar fisk, forteller Are Strøm, som legger til at de nå legger opp et løp for utslakting for alle disse tre lokalitetene.

Les også: – Fokuset vårt er å stoppe ILA-smitten i området

Nova Sea har allerde måttet slakte ut mye ILA-fisk etter et ubrudd på Bukkøya Ø i februar. Da gikk det med 850.000 fisk på mellom 1,5-3 kilo.

Det er derfor trolig vært med på å bidra til en overvekt av småfisk for eksportører i den nordlige delen av landet. Dette har i tillegg blitt påpekt som en av årsakene til lakseprisen på liten laks har gått betydelig ned den siste tiden.

Les også: Videre nedover for lakseprisen

Alvorlig situasjon
– Det er en alvorlig situasjon siden det er såpass mange lokaliteter som er involvert. Nå vil vi endre forskriften noe ved å utvide overvåkingssonen rundt de rammede områdene. Det er derfor mange lokaliteter som vil måtte screene fisken jevnlig. Nå begynner det å bli såpass stor avstand mellom de smittede og de friske anleggene i området, så vi har et håp om å få stanset denne utviklingen, sier Are Strøm.

Han forteller at området som overvåkes går helt inn i Meløy kommune hvor mange lokaliteter også blir berørt.

– Dette arbeidet tar helt klart veldig store ressurser hos Mattilsynet. Men det er viktig å kjøre på med en forsterket linje, som kom som et resultat av utviklingen i Lofoten og Vesterålen i fjor. ILA-utbruddene har fortsatt i lenger ned i Nordland, og vi vil fortsatt holde samme strenge linje der for å på best mulig måte begrense smitten, avslutter Are Strøm.

14.04.2016

IlA - Digermulen og Kvalvika

Hegnar Online 14.04.2016:
Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokalitetene Digermulen og Kvalvika i Rødøy kommune i Nordland fylke, melder Mattilsynet.

Anleggene drives av John Fredriksens Marine Harvest.

"Mattilsynet mottok 11. april varsel om mistanke om ILA på lokalitetene 11076 Digermulen og 11074 Kvalvika. Varselet er basert på virksomhetens egne overvåkingsprøver med analysesvar fra Patogen Analyse AS", heter det i meldingen.

Mattilsynet vil innen kort tid inspisere lokalitetene og ta ut verifiserende prøver for eventuelt å kunne stadfeste diagnosen.

"Lokalitet Digermulen og Kvalvika er nabolokaliteter. Digermulen ligger ca. 19 km fra lokalitet Ørnstolen som fikk påvist ILA 19. januar 2016 og også ca. 19 km fra lokalitet Stangholmen som fikk påvist ILA 16. februar 2016. I tillegg er det vel 15 km mellom Digermulen og lokalitet Bukkøya som ble båndlagt på grunn av mistanke om ILA 2. februar", skriver Mattilsynet.

For å hindre smittespredning er lokalitetene pålagt restriksjoner blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

14. apr, 2016

Lagt om slakteplanene og er klar for en eventuell nedslakting
Marine Harvest har mistanker om ILA ved to lokaliteter i Rødøy kommune. I følge kommunikasjonssjef, Ola Helge Hjetland, fryktet de at noe slikt ville kunne skje, siden begge lokalitetene ligger inne i en ILA-sone.

Nyheter 14.04.2016 Av Elisabeth Nodland

Tidligere i dag ble det kjent at det er mistanke om ILA ved to Marine Harvest lokaliteter i Rødøy kommune. De er klare for å ta affære dersom det skal vise seg at det blir en påvisning.

– Det er to anlegg som ligger tett. Vi har tatt månedlige prøver, som vi er pålagt å ta, fordi disse lokalitetene ligger i en ILA-sone. De PCR-prøvene som siste ble tatt var positive og vi varslet Mattilsynet med det samme, sier Ola Helge Hjetland som er kommunikasjonssjef i Marine Harvest til iLaks.

Ingen klinisk påvisning
I følge Hjetland var Mattilsynet på anleggene i går onsdag, for å ta prøver, men resultatene fra disse er ikke klare. De har imidlertid lagt om slakteplanene ved anlegget.

I en pressemelding, som kom fra selskapet, forteller regiondirektør Turid L. Solheim, at de nå er klare til å fremskynde slakting av fisk på anleggene, dersom Mattilsynets prøver er positive.

– Det er ingen klinisk påvisning foreløpig, men våre egne PCR-prøver er positive for ILA, sier hun.

Selskapet vil også vurdere å framskynde slakt av fisk på naboanlegget Kvalvika.

– Fisken viser ingen symptomer på ILA, men vi ser likevel alvorlig på situasjonen og har valgt å iverksette tiltak allerede nå, sier Solheim.

Fryktet utbrudd
De to lokalitetene er plassert i et området hvor det allerede er påvist en del tilfeller med ILA.

– Jeg kan ikke si at det var forventet, men vi har fryktet at et utbrudd kunne skje siden det var et risikoområdet, sier Hjetland.

Det er foreløpig ikke kjent hvor mye fisk det sto i anlegget.

2013

Søknad til offentlig innsyn - flåte ved Storstrompan

Nordland Fylkeskommune har mottatt søknad fra Marine Harvest Norway AS om flåte ved allerede eksisterende lokalitet 113124 Storstrompan i Rødøy kommune. Søknaden er oversendt kommunen for offentlig innsyn og kommunal behandling.

Eventuelle innsigelser/merknader til søknaden må være skriftlige, og sendes Rødøy kommune, Teknisk etat, 8185 Vågaholmen, innen 22. september 2013.

Lenker:
Brev fra Nordland Fylkeskommune
Sjøkart Storstrompan

   - Kart 1
   - Kart 2
   - Kart 3
   - Kart 4

   - Kart 5
   - Kart 6
Søknad om justering av flåten på lokaliteten 13124 Storstrompan

 
Publisert av Ragnhild Aakre Seljevoll. Ansvarlig : Teknisk sjef. Sist endret 09.09.2013