GJERGVALÅGA KRAFTVERK

Historikk

21.02.2013

Avisa Nordland 21. februar 2013.

Må ta hensyn til bille. Fylkesmannen mener kraftlinja fra Gjervalåga kraftverk til Leiråga kraftverk må bygges på bart fjell ved Leirdalsvatnet, der det er funnet en nær truet billeart - jordløperen Carabus nitens.

NB:

Gjervalåga ligger i Rødøy, mens Leirdalsvatnet kraftverk ligger i Rana kommune.

2013/018

Sak i formannskapet

Sak 018/2013: FJELLKRAFT PRODUKSJON A/S. NETTILKNYTNING TIL GJERVALÅGA KRAFTVERK - UTTALELSE

Jfr. saksutredning 02413

Rådmannens innstilling:

1. Rødøy kommune viser til søknad av november 2012 fra Fjellkraft Produksjon A/S om nettilknytning til Gjervalåga kraftverk, med 22 kV linje frem til Leiråga kraftverk i Rana kommune.

2. Rødøy kommune har ingen merknader til søknaden.

Vedtak:

Som innstilling. Enstemmig.