Telefon og telegraf i Rødøy

Tilbake...

1968

1967 januar

(20189)

1967 januar (2)

(20190)

Automatisering

1970

Ikke helt ferdig enda

Nordland Teledistrikt, året 1970: NA 1971 01 07 om året.
RØDØY: Det har vært gjort en ganske omfattende og kapitalkrevende utbygging på strekningen Selsøyvik-Rødøy.
Abonnentnettene er ferdig bygget ut, men vi mangler sambandslinjer på strekningen Selsøyvik-Tonnes før vi kan få satt i gang automatsentraler på Selsøyvik og Rødøy.

1970

Gjerøy stasjon legges ned

Nordland Teledistrikt, året 1970: NA 1971 01 07 om året. "Gjerøy sentral er lagt ned og abonnentene er delt mellom Rødøy og Selsøyvik"

1970
Automatsentraler
Nordland Teledistrikt, året 1970: NA 1971 01 07 om året.
Abonnentnettene er ferdig bygget ut, men vi mangler sambandslinjer på strekningen Selsøyvik-Tonnes før vi kan få satt i gang automatsentraler på Selsøyvik og Rødøy.

1966

Storselsøy

En rekke automatområder ferdig utbygget på Helgeland (NA mars 1967).
Tonnes kontrollkrets:
Storselsøy automatområde: Arbeidet med abonnentnettet og sambandslinjer er fullført. Automatsentralen ble satt i drift 8.7.1966.

1966

Nesøy

En rekke automatområder ferdig utbygget på Helgeland (NA mars 1967).
Tonnes kontrollkrets: Nesøy automatområde.
Abonnentnettet er ferdig utbygget og automatsentralen satt i drift 8.7.1966.

1966

Reppasjøen

En rekke automatområder ferdig utbygget på Helgeland (NA mars 1967).
Tonnes kontrollkrets:
Reppasjøen - alt arbeide i dette området er ferdig. Automatsentralen er satt i drift 6.7.1966.

1967

Ågskardet i Meløy

En rekke automatområder ferdig utbygget på Helgeland (NA mars 1967).
Tonnes kontrollkrets: Ågskardet automatområde.
Det meste arbeid med abonnent nettet er fordig, men p.g.a. mangel på automatsentral vil ikke automatiseringen skje før i annen halvdel av 1967.

Telefonapparat

Til vegg eller bordmontering. Eldre utgave. © RLA.

Bygging av linjene

1958

Åmøyhamn - Svinær - Storøy i Rødøy

3 km luftlinje bygd ferdig på 50 nye stolper for 4 abonnenter. Men står igjen å legge ca. 6 km sjøkabel. Nordlands Avis 1958. Klipp. © RLA.

1958

Abonnentlinjer til Jektvik i Rødøy

Det monteres 8 apparater. Bygges 5,5 km ny stolpekurs og legges opp 30 km linjer. Utgift pr. apparat blir kr 3750. Nordlands Avis 1958. Klipp. © RLA.

1958

Tonnes - Rødøy

16 km linje og 7 km sjøkabel, Utgift ca. kr 85.000. Nordlands Avis 1958. Klipp. © RLA.

1954

Avisklipp

"Hvordan er det med linjer til telefonløse strøk, avideliggende bygder og øyer?
Det er lagt sjøkabel over Melfjorden i Rødøy og bygget telefonlinje til Hammerheivik og Våtvik. Samtidig er linjeantallet på strekningen Sørfjorden-Melfjordbotn utvidet og der bygges abonentlinjer Øresvik - Stensland. 20 gårder har derved fått telefon....(.)
Nordlands Avis 1954. Klipp. © RLA.

1939

Ny telefonkabel

I april 1938 ble det utlagt en tokjernet sjøkabel over Lyngværfjorden fra Nordnesøy til Selvær. Det er også meningen å få utlagt en slik kabel mellom Selvær og Træna til høsten. Nordlands Avis 1939. Klipp. © RLA.

1937

Jektvik - Nordvernes

Endelig har vi fått bevilgning til å bygge telefonanlegg fra Jektvik til Nordværnes i Rødøy og fra.....(.).

1933

Hytten og Melfjordbotn

Nye rikstelefonstasjoner er nu opprettet i Hytten og Melfjordbotn i Rødøy. Nordlands Avis 1933. Klipp. © RLA.

1932

Trådløse stasjoner opprettes i Nord Norge

Telegrafvesenet er iferd med å anlegge en rekke trådløse telefonstasjoner langs kysten og særlig nordpå - på avsides liggende steder, hvor det er ulønnsomt å legge telefonkabel og hvor kommunikasjonene ellers ofte er både vanskelige og umuliggjort. Ved de praktiske og billige radiotelefoner kan øyer og holmer ute i havgapet tilknyttes landets øvrige telefonnett og behøver ikke være helt avstengt fra omverdenen på grunn av storm slik som de tidligere tider ofte har vært. Det er meningen med tiden å legge et helt nett av disse stasjoner langs kysten. Nordlands Avis 1932.

Foruten to eldre stasjoner nordpå som skal utskiftes, er det planlagt nye stasjoner på Røsholmen, Mølvik, Gåsvær, Nordfugløy, Skårøy, Spenna, Valvær og Halten - de to siste steder til avløsning av små telegrafstasjonen. Radiotelefonen krever nemlig ingen spesiell utdannelse av de som skal betjene den, de installeres på en eller annen gård som de vanlige landsens telefoncentraler og holder opp til bestemte tider. De er innstillet på fast bølgelengde og det eneste som gjøres er å påse at batteriene er i orden. Forbindelsen kan tilkobles det vanlige telefonnett, og man kan samtale som på et vanlig apparat. ......(.). Klipp. © RLA.

1930

Gjerøy - flytting

TELEFONNYTT
På grunn av at Landbruksdepartementets sauavelsstasjon på Nord-Gjerøy er flyttet til Tjøtta, er rikstelefonstasjonen på Gjerøy, som Landbruksdepartementet hadde garantert stasjonsholder for, nedlagt.

Der arbeides nu med oprettelse av en rikstelefonstasjon på Sør-Gjerøy, hvor den er tenkt montert hos poståpneren.
Inntil denne stasjon kan såkalt arrangement at man kan få telefonforbindelse med lensmannen i Rødøy over Tonnes stasjon.

1927

Telefonlinje Mo - Rødøy

Mo herredsstyre har anbefalt bygging av en telefonlinje op gjennom Langvassgrenden, på hvilken strækning det blev garantert 5 talestasjoner. Det er hensikten aa forlenge denne linje til Melfjordbotn i Rødøy. Her er også Rødøy kommune interesert, og det vil antagelig i nær fremtid lykkes aa få denne linjen op på budsjettet. Nordlands Avis 1921. Klipp. © RLA.

1930

Telefon-nytt

På grunn av at Landbruksdepartementets sauavlsstasjon på Nord-Gjerøy er flyttet til Tjøtta, er rikstelefonstasjonen på Gjerøy, som Landbruksdepartementet hadde garantert for, nedlagt,
Der arbeides nu med opprettelse av en rikstelefonsasjon på Sør-Gjerøy, hvor det er tenkt montert hos poståpneren.
Inntil denne stasjon kan bli opprettet er der truffet et sådant arrangement at man kan få telefonforbindelse med Lensmannen i Rødøy over Tonnes stasjon. Nordlands Avis 1930. Klipp. © RLA.

1929

Radiotelegrafforsøk på Helgeland

I tilknytning til våre meddelelse forleden angående telegrafvesenets forsøk med radio telefonering melløn fiskerflåten og land under Lofotfisket kan opplyses at der under vinterfisket iår som vanlig har vært opprettet feltradiostasjoner på Valvær og Skibåtsvær.....(.). Nordlands Avis 1929. Klipp. © RLA.

1915

Telefonanlegg paa Helgeland

Blandt de nyanlegg, som foreslaaes i tillægsproposisjonen til telefonbudsjettet er Dønnes - Hestmanden - Næsø - Myken _valvær 20.000 kr.

(NB: Det ble aldri bygget noen linje til Valvær).

1913 Myken

Myken stasjon - det henvises direkte til "Saganett" og det som Bjørn Skauge har skrevet om stasjonen der.

Landets lengste telefonkabel
I 1913 skjedde en revolusjon i Mykens historie, da den til da lengste telefonkabel i landet ble lagt ut til det lille fiskeværet i vest (GD). Linjen ble lagt fra Tonnes via Hestmona og Nesøya, og ble ferdigstilt 6.9.1913 (HB). På Myken ble kabelen ført i land i Drakvika (LOE).