Rødøy historielag - ÅRSMØTENE

Om

Innledning

- Årsmøte 2016 - innkalling - "Vel møtt på Naustloftet"
- Årsmøte 2015 - innkalling - "Vel møtt på Naustloftet"
- Årsmøte 2012 - innkalling - "Vel møtt på Naustloftet"
- Årsmøte 2010 - innkalling - "Vel møtt på Naustloftet"
- Årsmøte 2008 - innkalling - "Vel møtt på Naustloftet"
- Årsmøte 2007 - innkalling - "Vel møtt på Naustloftet".

2018

Årsmøte våren

Rødøy Historielag
8. august kl. 22:53 ·
Rødøy Historielag er på nett! Denne facebooksiden vil bli oppdatert jevnlig, og her vil vi dele info om våre aktiviteter, planer og vårt lokalhistoriske arbeid.

I vår ble det valgt nytt styre, og styret i Rødøy Historielag består nå av;

Tor Sigmund Svendsen, Gjerøy (leder)
Torsten Simonsen, Tjongsfjord
Toralf Heen, Nordvernes
Inger Monsen, Jektvik
Kenneth Didriksen, Nordnesøy

Vararepresentanter;
Solfrid Lorentzen, Jektvik
Gerd Opdal, Storselsøy
Jann Breivik, Tjongsfjorden

Vi håper dere vil like, dele og følge vår nettside, og ta gjerne kontakt med en av oss i styret, om dere har tanker og ideer om lokalhistoriske prosjekter som bør være av interesse.

Vi kommer snart tilbake med info om høstens og vinterens planer :)

2016

11.05.2016 - Årsmøte

Årsmøtet innkalles til 11.05.2016 kl. 18 på Naustloftet i Jektvik.

Til behandling vil være:

- valg til alle tillitvervene i laget.
- Diskusjon og eventuelt vedtak om fremtiden for stiftelsen Falch gamle handelssted.
- Status of framtid for Rødøykalenderen og for Historisk årbok
- Mulig nye satsingsområder for laget.
- Ande relaterte temaer som fremmes av medlemmene i møtet.

Torsten Simonsen

2011

26.09.2012 - innkalling

RØDØY HISTORIELAG
ÅRSMØTEINNKALLING 2011
Årsmøtet avholdes på NAUSTLOFTET i Jektvik onsdag 26. september (2012) kl. 17.45.
SAKSLISTE:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
2. Årsmelding.
3. Regnskap
4. Årbok 8
5. Rødøykalender nr. 30.
6. Stiftelsen Falch gamle handelssted.
7. Framdriftsplan.
8. Valg
9. Eventuelt.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes leder.  Årsmelding og renskap deles ut på møtet.
Servering.
VELL MØTT PÅ NAUSTLOFTET
For styret Marit Hagtvedt (sign).

2010

05.12.2010 - innkalling

RØDØY HISTORIELAG, ÅRSMØTEINNKALLING 2010
Innkalling til årsmøte søndag 5. des kl 18.45 på Naustloftet i Jektvik.

SAKSLISTE
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Årsmelding
3. Regnskap
4. Årbok 7
5. Rødøykalenderen
6. Stiftelsen Falch gml. handelssted
7. Framdriftsplan
8. Valg
9. Eventuelt

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes til leder. Enkel servering.
VELL MØTT PÅ NAUSTLOFTET
For styret
Marit Hagtvedt (sign).

2009

Det var ikke årsmøte

2008

30.11.2008 - innkalling

RØDØY HISTORIELAG
Innkalling til årsmøte 2008, søndag 30. november kl 18.45.

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
2. Årsmelding
3. Regnskap
4. Årbok
5. Rødøykalenderen
6. Stiftelsen Falch gamle handelssted
7. Gamle Myken
8. Framdriftsplaner
9. Valg
10.Eventuelt

Vel møtt på Naustloftet!

For styret
Marit Hagtvedt (sign).

2007

28.11.2007 - referat

Årsmøte 2007 - referater fra møtet
Årsmøte i Rødøy Historielag
Naustloftet i Jektvika (hos Solfrid og Kolbjørn Lorentzen) 28.11.07.
Tilstede: Johan Mathisen, Bjørn Skauge, Jack Heløy, Liv Heløy, Johan Svartis, Arvid Aag, Lillian Falck, Kolbjørn Lorentzen, Olav Hoff, Jann Breivik, Ingvar Hansen, Alfrida Svartis, Bernt Arntzen Ingvild Karlsen, Solfrid Lorentzen, Marit Hagtvedt, Torsten Simonsen
Sak 1: Innkalling og saksliste godkjent.
Sak 2: Årsmelding. Formannen la fram årsmeldinga som ble godkjent uten innsigelser.
Sak 3: Regskap: Det ble lagt fram av kasserer Ingvild Karlsen i revidert tilstand. Godkjent uten anmerkninger.
Sak 4: Årbok 5. Redaktsr Johan Mathisen redegjorde for arbeidet med årbok nr 5.
Sak 5:   Godtgjørelse årbokredakter. Forslag fra styret: Godtgjørelsen settes til 5000 kr + eventuelle dokumenterte utgifter. Enstemmig vedtatt.
Sak 6: Rødøykalender nr 26. Solfrid Lorentzen orienterte. Den er i trykken og ser pt. bra ut. Formannen bemyndiges å fastsette eventuell ny pris. Bernt Arntzen tok opp diskusjon om å samle gamle kalenderebilder i en slags nyutgivelse.
Sak 7: Stiftelsen Falck gamle handselsted. Økonomien er ikke helt bra. Kassakredit på kr 30000 er så vidt overskredet. Arbeidet med sanitærbygg, vannframføring og vei ned til anlegget er gjennomfart i årets løp. Noe diskusjon om utestående arbeid.
Sak 8: Motorsamlinga i Bakvalvika. Leieforhold og samlingsoversikt er i (2007 kommet i ordnete forhold og en årlig leiesum betales nå, kr 800 pr. år.
Sak 9: Innkomne årsmstesaker. Her vises i sak a) b og d) til innkomne saker og styrets forslag til vedtak i sakene som er utsendt som del av årsmøtepapirene.
a) Brev fra T. Åkvik. Samordning/samarbeid bokutgivelser og overlapping av tema. Styrets forslag enstemmig vedtatt.
b) Brev fra T. Åkvik. Arkiv. Styrets forslag enstemmig vedtatt.
c) Brev fra T.Åkvik. Valg av årbokredakter. Styrets forslag tilvedtak enstemmig vedtatt.
d) Brev fra T. Åkvik. Utredning om Falckh kystmuseum og motorsamlinga. Styrets forslag enstemmig vedtatt.
Sak 10: Følgende ble enstemmig og uten motkandidater valgt:
Styret:
Leder Marit Hagtvedt
Nestleder Bernt Arntzen
Kasserer Ingvild Karlsen
SekretærTorsen Simonsen
Styremedlem Olav Terje Hoff
Varamedlemmer Solfrid Lorentzen, Reidar Jensen og Håkon Arntsen.
Revisorer Inger Lise Aakre og Anny Lauritzen
Årbokkomite Johan Mathisen, Torsten Simonsen og Marit Hagtvdt.
Gruppa supplerer seg selv ved behov.
Stiftelsen Falck gamle handelsted. Styret peker ut medlemmer på første styremøte.
Sak 11: Leder la fram tanker bla om årbok, kalender, registrering av vassdrags-anlegg, navneregistrering, lagstur til Gildeskål, medlemsmøte på Falck-brygga.
Møtet ble avsluttet med bevertning fra vertskapet.
(Torsten Simonsen/sign).

1984

Årsmøte

ÅRSMELDING FOR 1984

Medlemmer:
Rødøy Historielag hadde i 1984: 74 medlemmer. Dette er en økning på seks siden året før.

Møter:
Det er ikke avholdt medlemsmøter siden forrige årsmøte. Det har vært avholdt to styremøter der tilsammen ni saker har vært til behandling.

Arbeidsoppgaver:

RØDØYKALENDEREN 1985.
Kalenderern ble trykket i et opplag på 1200. Kalenderen var ferdigtrykket i god tid før jul, og distribusjonen ble foretatt etter mønster fra tidligere år.

Årbok nr 2:
Styret vedtok i sak 5/85 å starte arbeidet med en årbok som tenkes gitt ut til høsten. Disposisjon for stoff er oppsatt og stoffinnsamling igangsatt.

Nordlandsbåt:
I sak 8 på siste årsmøte delegerte årsmøtet myndighet til styret angående forhandling om kjøp av nordlandsbåt til laget. Båten, en firroring, ble innkjøpt i 84. Lagets medlemmer pusset den opp sommeren 84 og styret har vedtatt å gå til innkjøp av fokk og 4 par årer.

Motormuseum:
Siden siste årsmøte har det vært arbeid igang for å få oversikt over hva som finnes av gamle båtmotorer.

Historielaget har foreløpig fått to motorer, men det er sannsynlig at man kan få en stor og meget spesiell samling av båtmotorer, dersom man vil prioritere dette arbeid. Det er fremdeles mange motorer fra tidlig i dette århundret i Rødøy. Det videre arbeidet vil avhenge bl.a. av museumsarbeidet i kommunen.

Kirkejubileet:
Etter forespørsel fra jubileumskommiteen for Rødøy kirkes 100-årsjubileum om å delta på kirkejubileet med en fotoutstilling, vedtok styret i historielaget i sak 2/85 å starte arbeidet med en slik utstilling der konfirmasjonsbildene skulle være et gjennomgangstema.

Styret har bestått av:
Kolbjørn Lorentzen, formann.
Johan Mathisen, kasserer.
Helge Nome, sekretær.
Anna Ellefsen, styremedlem.
Torsten Simonsen, styremedlem.

Jektvik 23.5.85.
Helge Nome, sekretær.