Firma Joh Falch - inntekt og skatt

1902 Skipperens selvangivelse

INNTEKT

+407 Overskudd fra vinterfisket

+280 Inntekt fra 4 kyr

+ 23 Inntekt fra 3 sauer

+ 50 Inntekt fra 10 kektoliter med poteter

+ 16 Inntekt fra 2 hektoliter bygg

+ 60 Inntekt fra handel

+ 45 Inntekt fra eget brendsel

+ 40 Inntekskatt av "eget husly"

+ 28 Inntekt fra slakt

951 Brutto inntekt året 1902

- 150 Utgifter til dreng

-  50 Utgifter til tjenestedreng

-  20 Skatter

-  60 Utgifter til "leiearbeide".

-  60 Utgifter til "båter og bruk".

+521 Netto skattepliktig inntekt

1904-1905 Statsskattseddel

© RLA.

1907 Skatteregning

© Falcharkivet (fok 1500).

1908/1909 Statsskattseddel

Statsskatseddel fra 1908. © RLA.

1915-16 En av de største formuer i herredet

Falch har gjort det godt som handelsmand de 20 år han har drevet.  Skattemessig formue for inntektsåret 1915/16 var nå kommet opp i 25.000 kr.  Bare 2 i Rødøy har større formue på den tid.   O. Jæger & Søn på Selsøyvik var enda nest størst formuende med kr 40.000.-.  Størst formue hadde imidlertid kjøpmann Marselius Lossius på Rødøya med sine 60.000. Falch partner i fiskekjøpet på Myken, handelsmand Mathisen hadde på den tid en formue på 18000.-.

1921

© Falcharkivet (Dok 1494).

Kommunekasserer Johan Haglands skatteregning, datert 31.2.1921.  Blant annet "handelsskatt" på kr 25.

SELVANGIVELSE 1922

INNTEKT

+ 2.880 Inntekter fra gårdsbruket

+ 2.433 Inntekter fra sildefisket og annet fiske

+ 1.900 Netto fiske fra Myken

+ 1.000 Netto salg av "småfisk".

+1.000 Netto fra fiske i Valvær.

+ 3.997 Netto fra butikkhandelen

+ 13.210 Brutto samla inntekt

-   2.590 Diverse utgiftsfradrag i ligningen

-   1.000 Avskrevet på fordringene

+ 9.620 Netto inntekt i året.

+ 1.688 Netto inntekt året 1921

+       0 Netto inntekt året 1920

 

FORMUE

25.000 Jordeiendommer og husene.

  3.000 Eiendommer i Valvær - rorbuer

  1.000 Eiendommer i Myken
     200 1/3 del av eiendom i Vasdal (andelslag for beite av okser)

  2.900 Besetning på gården - dyrene
     600 Redskaper på gården
20.240 Varebeholdningen i forretningen
17.000 Båter og bruk
10.000 Utestående fordringer
  1.200 Beholdning av fiskevarer
  5.000 Innbo
  1.230 Kontanter

87.410 Brutto formue

- 14.370 Gjeld

73.040 Netto formue