HAUGVIKELVA KRAFTVERK

Diverse

13.11.2012

Vurerer anke

Vurderer anke
Nord-Norsk Småkraft har fått avslag fra NVE på bygging av Haugvikelva kraftverk i Rødøy. Nå vurderer selskapet å anke avgjørelsen.

Av Esben Svendsen
Lagt ut 13/11-2012

- Vi er svært skuffet, sier daglig leder i Nord-Norsk Småkraft, Tore Rafdal.
- Det er rett og slett litt vanskelig å se hva som faktisk må til for å få konsesjon, når et prosjekt som dette får avslag.

Haugvikelva kraftverk har ikke vært et omstridt prosjekt, og Rafdal viser til at alt ligger til rette for en utbygging.
- Fylkesmannen er positiv, fylkeskommunen anbefaler utbygging, kommunen er positiv, grunneierne er positive. I tillegg er ikke nett noen utfordring, det er lett tilgjengelig, sier Tore Rafdal.

Naturhensyn

I avslaget viser NVE til at naturinngrepene i forbindelse med bygging vil være negative for landskapet, og peker også på negative konsekvenser for reindrift i området. Dette stiller Rafdal seg uforstående til.

- Vi går ikke med på at dette påvirker reindrifta i det hele tatt. Rørgata skal graves ned, så jeg mener at dette ikke har stor negativ konsekvens for naturen her. Jeg forstår rett og slett ikke avslaget.

Vurderer anke

Nå har Nord-Norsk Småkraft gått i tenkeboksen, for å vurdere om de skal anke avgjørelsen fra NVE. Kraftverket ville bare hatt en effekt på 1 MW, og en produksjon på 3.4 GWh, men Rafdal mener at en anke kan være på sin plass.

- Det er jo ikke et stort anlegg, men vi stiller oss helt uforstående til avslaget. Derfor mener vi at det kan være aktuelt å anke saken.

13.11.2012

Ikkje løyve til Haugvikelva kraftverk

Vurderer anke

Nord-Norsk Småkraft har fått avslag fra NVE på bygging av Haugvikelva kraftverk i Rødøy. Nå vurderer selskapet å anke avgjørelsen.

Av Esben Svendsen
Lagt ut 13/11-2012

- Vi er svært skuffet, sier daglig leder i Nord-Norsk Småkraft, Tore Rafdal.
- Det er rett og slett litt vanskelig å se hva som faktisk må til for å få konsesjon, når et prosjekt som dette får avslag.

Haugvikelva kraftverk har ikke vært et omstridt prosjekt, og Rafdal viser til at alt ligger til rette for en utbygging.
- Fylkesmannen er positiv, fylkeskommunen anbefaler utbygging, kommunen er positiv, grunneierne er positive. I tillegg er ikke nett noen utfordring, det er lett tilgjengelig, sier Tore Rafdal.

Naturhensyn

I avslaget viser NVE til at naturinngrepene i forbindelse med bygging vil være negative for landskapet, og peker også på negative konsekvenser for reindrift i området. Dette stiller Rafdal seg uforstående til.

- Vi går ikke med på at dette påvirker reindrifta i det hele tatt. Rørgata skal graves ned, så jeg mener at dette ikke har stor negativ konsekvens for naturen her. Jeg forstår rett og slett ikke avslaget.

Vurderer anke

Nå har Nord-Norsk Småkraft gått i tenkeboksen, for å vurdere om de skal anke avgjørelsen fra NVE. Kraftverket ville bare hatt en effekt på 1 MW, og en produksjon på 3.4 GWh, men Rafdal mener at en anke kan være på sin plass.

- Det er jo ikke et stort anlegg, men vi stiller oss helt uforstående til avslaget. Derfor mener vi at det kan være aktuelt å anke saken.

09.11.2012

Haugvikelva kraftverk

NVE seier nei til søknad frå Nord-Norsk Småkraft AS om løyve til bygging av Haugvikelva kraftverk i Rødøy kommune i Nordland. Avslaget er hovudsakeleg grunngjeve i konsekvensane for landskapet.Fakta


Registreringsnummer: 5498
Saksnummer: 200802901
Sakstype: Ny vannkraft
Status: Avslått søknad
Vedtaksdato: 09.11.2012
Saksbehandler: Marianne Bismo. 22 95 97 08, mbi@nve.no
Tiltakshaver: Nord-Norsk Småkraft AS
Fylke: NORDLAND
Kommune: RØDØY
Vassdragsområde: 159.212
Produksjon: 3,40 GWhNord-Norsk Småkraft AS har søkt om å bygge Haugvikelva kraftverk med ein installert effekt på 1 MW og ein årleg produksjon på om lag 3,4 GWh.

Haugvikelva renn bredt over bart fjell, og er synleg i eit større landskapsrom. I øvre del av området vil framføring av røyrgate krevje omfattande sprenging og røyret vil vanskeleg kunne tilpassast landskapet på ein god måte. Det er søkt om ein veg i slynger opp lia til inntaket. NVE meiner at redusert vassføring i Haugvikelva, inngrep forbunde med røyrgata og vegen opp til inntaket vil vere negativt for landskapet. Prosjektet vil og ha negative konsekvensar for reindrifta i området. Alle dei negative konsekvensane må veias opp mot dei positive konsekvensane i form av ny fornybar energi og samfunnsmessige verknadar som følgje av inntekt. Med ein realistisk minstevassføring for prosjektet vil årleg gjennomsnittleg produksjon bli mindre enn dei 3,4 GWh som søknaden tek utgangspunkt i. Samla sett meiner NVE at den produserte krafta vil vere for liten til å kunne veie opp for dei negative konsekvensane som kraftverket vil ha for ålmenne interesser, og gjev difor ikkje løyve til Haugvikelva kraftverk.

Alle filer til nedlasting
•Bakgrunn for vedtak - Haugvikelva kraftverk
•Konsesjonssøknad Haugvikelva kraftverk