Fiskekjøper - frem til og med 1919

1907 Christian von Tangen

© RLA. (1593).

Brev, svar på henvendelse, datert 16.6.15.

Herr Joh. Falch, Tjongsfjorden

Deres ærede av 9 ds erkjendes herved mottatt og jeg har bemerket mig sammes indhold.

Naar De vil sælge Deres hjemmeværende fisk vil jeg være takknemlig for at faa Deres billigste prisforlangende.  I saa filfælde matte De la mig faa mig tilsendt 50 kg som prøve, forat kunne gjøre mig op en mening om kvaliteten.

Absolut prima damptran kjøpes til kr 130.- og bruntran til kr 75.-, uten at jeg dog til være bundet til disse priser, som snar kan forandre sig.

Med høiaktelse
Christian von Tangen
(sign).

© RLA. (1594).

1909 Nordland privatbank, Bodø

Brev av 25. februar 1909
Herr Joh. Falch, Tjongsfjorden.  Banken har modtaget Deres ærede skrivelse av 20. dennes og skal som var paa forespørsel meddele, at vi er villig til at yde Dem et rimelig beløp til fiskeindkjøb mod at De og herr Johan Mathisen med hvem De driver denne forretning i fellesskab, udsteder veksler.  Vi vedlegger blanketter til benyttelse.  Vekslene utstetes paa 3 maaneder, men kan ved forfald fornyes, hvis fisken til den tid endnu ikke er solgt.

Meddelse fra Nordland Privatbank 31. mars 1909.

I henhold til vor samtale idag. har vi u.s.f. anbragt Deres veksel kr 2000 pr 30. juni og sendt nettoprovenyen kr 1966,19 ifgl. nota  til herr Joh. Mathisen, Myken, Trænen. 

Nordland Privatbank 18. maj 1909.
Til Herr Johan Falch, Tjongsfjorden.
Paa andmoding af Herre Gamnes har vi i frihet med tidlgier Aar indbetalt han for premien for Deres Fiskeparti for S/S "Nordland" til Bergen 2500 Vægter av 12/50 til Beløp Kr 31.250 med kr 78,19, som vi har belastet Deres Konto.  Policen i kvittert tilstand oppbevarer vi.

Nordland Privatbank, Bodø, den 19. mai 1909.

Hr. Joh. Falch og Joh. Mathisen, Tjong, Tjongsfjorden.  Vi vil ikke undlade at bringe i Deres erindring, at Deres hos os anbragte veksel, betalbarn ved oss, kr 2000 forfalder til betaling den 8. juni. Med høiaktelse Nordland Privatbank.

Nordland Privatbank, Bodø, den 26. mai 1909.

Hr. Joh. Falch og Joh. Mathisen, Tjong, Tjongsfjorden.  Vi vil ikke undlade at bringe i Deres erindring, at Deres hos os anbragte veksel, betalbarn ved oss, kr 7000 forfalder til betaling den 15. juni. Med høiaktelse Nordland Privatbank.

Fra Norland Privatbank, Bodø, den 2. jun i 1909.

Til her Joh. Falch, Tjongsfjord i Helgeland.
Vi melder Dem indgangen af følgende beløp til Deres kredit:

Kr 10.000 v/herr Jacob Joh. Larsen, Bergen.

Norland Privatbank, Bodø, den 22. juni 1909.
Herr Joh. Falch, Tjongsfjorden.
Ifølge Deres ordre har vi infriet og belastet Deres kontor for hoslagte veksel kr 7000 pr 15. juni.

Nordland Privatbank, Bodø, den 9. juni 1909.

Hr. Joh. Falch, Tjong, Tjongsfjorden. Vi vil ikke undlade at bringe i Deres erindring, at Deres hos os anbragte veksel, betalbarn ved oss, kr 2000 forfalder til betaling den 30.juni. Med høiaktelse Nordland Privatbank.

Nordland Privatbank, Bodø, 28. juli 1909.
Deres og Joh. Mathisen, Mykens veksel pr 26. ds kr 1104 henligger uberetiget og forventes ordnet.  Harald Forsgren.

Fra Nordland Privatbank, Bodø, den 6. september 1909.

Herr Joh. Falch, Tjongsfjorden.
Vi melder Dem indgangen av følgende beløpet til Deres kredit:
Kr 3652,36 fra herr Jacob Joh. Larsen, Bergen, hvorimot vi har belastet Dem for hoslagte veksel kr 1104 pr 26. juli - efterskuddsrente 7,54 - tilsammen 1111,54.

Nordland Privatbank, Bodø 10. november 1909. 
Herr Joh. Falch, Tjongsfjorden.
I anledning af Deres ærede af 11. sept. vil vi ikke underlade at meddele Dem om det omskrevne beløp kr 2900 fra Finnmarkens Havfiskefond endnu ikke er mottaget.

1915 Berlevåg

Jeg, undertegnede Schønning Tangstad ærkjenner for regning Joh. Falch Tjongsfjord at have  solgt til P. A. Frantzen Berlevaag min damptranbeholdning 50 femti Dønder til en pris av kr 128.00 Ett hundre og tjueotte kroner pr Tønde - avgift leien paa Ole Persens pakhus hersteds.
Likesaa en tønde Surtran til kr 80.00 Ottikroner.  Av beløpet er kr 56,54 femtiseks 54/100 betalt idag og restbeløpet kr 6400.00 sekstusenfirehundre kroner bliver at Telegrafanvise til Hakheln Bodø under 22 dennes.

Tranen forblir selgerens Eiendom indtil den er fuldt utbetalet.

Berlevaag den 14de juni 1915.

Som selger:
Shjønning Tangstad.

Som kjøper:
P. A. Frandzen

Til vitterlighed:
O. J. Wanseth (?).

Kopieret.

1915 Axel Holtermann, Bergen - telegram/brev.

Brev sendt fra firma Axel Holtermann den 4.august 1915.
Svar\bekreftelse på et telegram som Falch har sendt til han 2.8.

De 2 første avsnitt gjelder salg av sild og disse er innskrevet "Notbruket".

(....) Hvad damptran angaar da er det nu meget mattere og kan jeg ikke stille over kr 275 cif i utsigt og selv til denne pris er man nu tilbageholden.

Skulde De have noget fisk at tilbyde modtager jeg gjerne Deres ærede tilbud og kan jeg for rundfisk stille kr 18, hyser kr 15, rodskjær kr 25 og brosmerodskjær kr 16 fob i utsigt.

Altid gjerne staande til Deres tjenester, tegnes Høiaktelsesfuldt.
for Axel Holtermann
W. Olsen (sign).