Notbruket - før 1930

Notbruket var en del av hans forretningdrift i over førti år av hans virksomhet.  Han hadde det ikke alene - det var en stor investering og han hadde det i lag med flere opp gjennom disse år.

Fiskekjøper og handelsmann Johan Kristian Mathisen, tidligere en nabo på Tjong, var med med stor andel fra start.  Sønnen Magnus Johan Mathisen fikk han hans del fra dødsboet - og var med videre så lenge det varte.

Havna på Myken 1915 - sildefiskere...

© RLA (1280). (Bjørn Skauge).

 

Jakta Wilhelmine

© FFR (Jann Odin Falch).

Jakta "Wilhelmine" hadde Johan Falch med seg da han kom og etablerte seg her i Rødøy fast.  Han er de første årene nevnt kun som "skipper".   Den ble nok også brukt til å salte sild i og til å frake sildetønnene videre sørover for salg.

Foto som er skannet fra "Rødøykalenderen" 1984.  Beskrevet slik: SEILFARTØYER PÅ KILAOSEN. Nærmest på bildet ser vi jakta Wilhelmine.  Eier av jakta var firmaet Johan Falch, Tjong.  Båten ble brukt som oppkjøpsfartøy i Lofoten.  Kaptein ombord var Johan Falchs eldstre bor, Martin Falch.  Bildet eies av Jan Odin Falch.  (Foto: Johan Rasch).

1911 Sildefisket

1911

Sildefiske

Det er året 1911, 10. august, notbruket er ute og det gjøres et steng med sild. 101 mål leveres til preservering, 112 mål selges til Schølberg (Schølbergs sildoljefaqbrikk i Bodø), og det er også småsalg på 17 mål. Prisen er kr 3.-, og samla inklusiv salg av litt sei, kr 703.50. Kostpenger kr 12.45. Resten deles med en halvpart på hver, notbruket og mannskapslottene.

Et senere notlag selger sild til Schølberg for kr 1453.93. Her er utgifter til landslott 3 % med kr 43.35. Mannslotten blir 48.83.

Det 3. og siste laget i 1910 selger for kr 786.07 og får mannskapslott på kr 27.32. Kastet skjer i Holandsfjorden.

1911

Navn - nevnt av notmannskapet

Notmannskapet er fra nærmiljøet, navna kjenner vi igjen fra brukene rundt Tjongsfjorden: Johan Andersen, Sakarias Johansen, Anders Johansen, Peder Olsen, Ole Nilsen, Karel Hagevik, Andreas Tjong, Per Berntsen, Per Tjong, Elvinus Tjong, Nils Tjong, Arnt Tjong, Nicolai Evertsen, Erling Evertsen, Anton Larsen. Edvin Nilsen, Johannes Svensen, Simon? Bokås, Paul Makaur, Joh. Uldrik, Albert Pedersen, Skjønning Tangstad, Peder Evertsen og Bernt Kjetten.

Notmannskapene her fordeler seg på 3 lag, og da med 13-15 mann på laget, de fleste er gjengangere.

1912-1915

Mer om sildefisket

Året etter er notbruket i Værangfjorden og gjør flere kast. Prisen på silda er nå øka til kr 5.- pr. mål, og et kast gir samla kr 2328 etter utgifter. Åra 1914-15 øka prisene kraftig under krigskonjunkturene, i 1915 i gjennomsnitt kr 23.- pr.hl.

Ivar Mathiasen fra Verang var tidvis notbøter for Falch. Høsten 1916 var han der 14 dager og forlangte kr 4.- pr. arbeidsdag.

1914

1914 Forsikring av notbruket

AGENTUR FOR TRONDHJEMS BRANDFORSIKRINGSSELSKAB (Opprettet 1863).

Mo den 10.12.1914.

Herr Kjøbmand Joh. Falch. Tjongsfjord.
I tilslutning til min tidligere skrivelse angaaende forsikring av notbruk meddels, at dette selskap overtar forsikringen, hvis der kan opgis de plasse, hvor notbruket oplægges eller ophænges, saaledes at disse kan optegnes i policen.  Der maa da for hver ang bruket overflyttes fra det ene sted til det andet sted, indsendes meddelelse derom.

Safremt notbruket ikke anbringes nærmere handelsforretningen eller anre eldsfarlige bedrifter end 47 meter, er præmien 5 o/oo.  Andbringes bruket nærmere vil præmien for disse rissokoer komme til anvendelse.

I tilfælge De bestemmer Dem for at forsikre notbruket, tør jeg be Dem faa nøiaktig takst paa samme og nøyaktig besvaret alle spørsmaal.  Forsikringen trær ikke i Kraft før bevidnelsen er mottatt, likesom police heller ikke kan utstedes før.
Ærbødigst S. Salberg.

1915

Svar på sendt telegram om salg av sild - brev av 4. august 1915.

(Axel Holtermann, agentur, Commision og Assuranseforrtning, etablert 1872).

Herr Joh. Falch, Tjongsfjorden.

Deres telegram af 2. ds takkende modtaget, og kunde jeg i besvarelse telegrafere Dem bud paa dilden a kr 25 cif forudsat fremtregen ikke var under 20 cm, men beklager herpaa at være uten Deres ærede svar.

Jeg vilde være Dem forbunden om De vilde sende mig partiet til forhandling ifald vi ikke kommer til forretning på basis av cif pris, og tør De være forvisset om, at jeg skal gjøre mit ytterste for Dem.  Muligens kunde partiet falde saa godt ud at jeg kunde betingen mer en kr 25.

Hva angaar damptran.....

(...) Alltid gjerne staaende til Deres tjenester, tegnes Høiagtelsesfuldt
for Axel Holtermann
W Olsen (sign).

1922

© RLA.

LANDSLOTT "SMÅSTENG" I REPPEN og på TJONG

Notbas Martin Karlsen sender oversikt til Hr. J. Falch over den landslott han skal betale til noen grunneiere på Tjong og i Reppen.  De har tatt 351 mål sild + noe "småsalg" Tjong.